Hotărârea nr. 66/2020

Dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Mihai Kogălniceanu f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 66
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Mihai Kogălniceanu f.n.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.992 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Mihai Kogălniceanu f.n.;
Văzând adresa D.G.R.F.P. Brașov, înregistrată sub nr. 120.146/2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 243, alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Mihai Kogălniceanu f.n. identificat în C.F. nr. 137435 Brașov, nr. cad. 137435, conform documentației cadastrale de dezmembrare imobil, întocmită de exp. Petru Valentina Garofița, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.