Hotărârea nr. 65/2020

Dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 1.
HOTĂRÂREA Nr.  65
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 1;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.683 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 1;
Văzând adresa Consiliului Județean Brașov, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 2.945/2020; Sentința Civilă nr. 17/S/2015 și Documentația tehnică de dezmembrare imobil întocmită de ing. Cosmin Zaharia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și Ordinul nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Brașov, nr. cad. 123744 conform documentației cadastrale de dezmembrare imobil, întocmită de exp. Cosmin Zaharia, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se instituie servitute de trecere cu piciorul, mijloace auto și branșamentele instalațiilor asupra lotului 1 ca fond servant în favoarea lotului 5 ca fond dominant.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.