Hotărârea nr. 64/2020

Dezlipirea terenului situat în Brașov, str. Aurelian f.n.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 64
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
Privind: dezlipirea terenului situat în Brașov, str. Aurelian f.n.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.671 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea terenului situat în Brașov, str. Aurelian f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu ale Ordinului   nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a și art. 243,   alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Aurelian f.n, identificat în C.F. nr. 157326 Brașov, nr. cad. 157326, conform documentației cadastrale de dezlipire întocmită de ing. Petru Valentina Garofița - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - parte integrantă din prezenta.
 
 
Art. 2. Se aprobă instituirea dreptului de servitute de trecere cu piciorul și auto asupra lotului 2 ca fond servant în favoarea imobilului având nr. cadastral 157327 și lotului 2 rezultat din dezlipirea imobilului având nr. cadastral 120263 ca fonduri dominante.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.