Hotărârea nr. 62/2020

Revocarea dreptului de folosință asupra locuinței de serviciu acordat către A.N.C.P.I. - O.C.P.I. Brașov, situată în Brașov, B-dul Muncii nr. 17, sc. D, ap. 3.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 62
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
Privind: revocarea dreptului de folosință asupra locuinței de serviciu acordat către A.N.C.P.I. - O.C.P.I. Brașov, situată în Brașov, B-dul Muncii nr. 17, sc. D, ap. 3;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.582 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea dreptului de folosință asupra locuinței de serviciu acordat către A.N.C.P.I. - O.C.P.I. Brașov, situată în Brașov, B-dul Muncii nr. 17, sc. D, ap. 3;
Având în vedere adresa Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 92.956/2019 și faptul că până în prezent A.N.C.P.I. - O.C.P.I. nu a repartizat locuința către alt angajat;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se revocă dreptul de folosință asupra locuinței de serviciu, acordat către A.N.C.P.I. - O.C.P.I. Brașov, situată în Brașov, B-dul Muncii nr. 17, sc. D, ap. 3 şi înscrisă în C.F. nr. 31875 nr. cadastral 6757/9/50.
 
 
Art. 2. Predarea primirea se va face pe bază de proces verbal, în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.
 
 
Art. 3. Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 543/2011 privind aprobarea repartizării către A.N.C.P.I. - O.C.P.I. Braşov a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.