Hotărârea nr. 61/2020

Prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 61
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
Privind: prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.520 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care s-a propus aprobarea prelungirii contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a contractelor de concesiune privind cabinetele medicale, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Prelungirea contractelor de concesiune se va face pe o perioadă de 7 ani.
 
 
Art. 3. Se aprobă modelul actului adiţional, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef -  Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Tabel prelungire Contracte de Concesiune.pdf
  • Model act aditional la contract de concesiunel.pdf