Hotărârea nr. 60/2020

Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe aflate în administrarea Societății Rial S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 60
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
Privind: prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe aflate în administrarea Societății Rial S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.225  din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator,
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe aflate în administrarea Societății Rial S.R.L.;
Având în vedere că Ordonanța de Urgență nr. 43/26.06.2014 a prelungit termenul de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe pentru o perioadă de 5 ani cu începere de la data intrării în vigoare a ordonanței reprezentând data publicării în Monitorul Oficial, respectiv numărul 474 din 27.06.2014;
Constatând că până în prezent nu a fost emisă o altă ordonanță de guvern privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru care a operat relocațiune;
Luând în considerație adresa nr. 21.587/02.12.2019 a Consiliului Județean Brașov, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 119.410/09.12.2019 și adresa S.C. Rial nr. 8276/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 123.304/2019, prin care ne-au făcut cunoscut punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației înregistrat sub nr. 153.007/13.11.2019 conform căruia, în ceea ce privește modalitatea de prelungire a contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe din proprietatea statului sau a unităților administrativ - teritoriale ca urmare a încetării aplicabilității Ordonanței de Urgență nr. 43/26.06.2014, „a considerat că nu mai este necesar și oportun să se inițieze un act normativ, la nivel primar, pentru prelungirea contractelor de închiriere a suprafețelor locative cu destinația de locuințe din proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, fiecare unitate administrativ - teritorială, în virtutea principiului constituțional al descentralizării și autonomiei locale, putând decide în acest sens”;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 241/25.04.2005, Anexa nr. 2 prin care au fost nominalizate spațiile cu destinație de locuințe care au fost date în administrarea Societății Rial S.R.L. precum și celelalte hotărâri subsecvente de dare în administrare, precum și conținutul Contractului de administrare nr. 361/29.12.2005 al imobilelor situate în Brașov încheiat între Municipiul Brașov, în calitate de proprietar și Societatea Rial S.R.L., în calitate de administrator;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor  art. 56, alin. (1), lit. a), art. 75, alin. (1), lit. a), lit. b), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe aflate în administrarea Societății Rial S.R.L., pentru care a operat tacita relocațiune prin împlinirea termenului de valabilitate prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 43/26.06.2014, pe o durată de 5 ani, respectiv 01.03.2020 - 01.03.2025.
 
 
Art. 2. Prelungirea duratei se va face prin încheierea de noi contracte de închiriere cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ocazie cu care se vor reverifica îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor necesare încheierii acestora.
 
 
Art. 3. Contractele de închiriere încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor încadra, ca durată, în interiorul duratei prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial și Societatea Rial S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.