Hotărârea nr. 6/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2020.

 

 
HOTĂRÂREA Nr.  6
din data de  31  ianuarie  2020
 
 
 
 
 
Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.773 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
Având în vedere prevederile art. 610 şi art. 611 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ care instituie obligativitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de a stabili în structura organizatorică funcţiile publice de “secretar general” şi “consilier achiziţii publice”; ale art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2020; precum şi ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braşov începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braşov începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. La stabilirea salariilor de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile din Anexele 1 şi  2, nu se iau în calcul coeficienţii prevăzuţi în anexe.
Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
 
 
Art. 5. H.C.L. nr. 5/28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, începând cu 01.01.2019, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Comunicare - Serviciul Resurse Umane va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1.pdf
  • Anexa 2.pdf