Hotărârea nr. 59/2020

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 302.
 
HOTĂRÂREA Nr. 59
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 302;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.600 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 302;
Văzând adresa nr. 399/2020 a Agenţiei Naţională pentru Locuinţe înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 3568/2020; H.C.L. nr. 666/2010, republicată prin H.C.L. nr. 408/2013, privind darea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, B-dul Gării f.n., în vederea construirii de locuinţe; H.C.L. nr. 82/2013, privind darea în folosinţă gratuită către A.N.L., a terenurilor situate în Braşov, B-dul Gării f.n; Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 302. 
 
 
Art. 2. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.