Hotărârea nr. 58/2020

Transmiterea către Clubul Sportiv Municipal CORONA Braşov a Autobuzului M3 ROMAN şi a Tahografului DTCO.

 

HOTĂRÂREA Nr. 58
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: transmiterea către Clubul Sportiv Municipal CORONA Braşov a Autobuzului M3 ROMAN şi a Tahografului DTCO;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.219 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune transmiterea către Clubul Sportiv Municipal CORONA Braşov a Autobuzului M3 ROMAN şi a Tahografului DTCO;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 841/1995, modificată şi republicată, privind procedurile de transmiterea fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2019, privind aprobarea participării Municipiului Braşov, la vânzarea prin licitaţie publică, cu strigare, având ca obiect bunuri mobile existente la Stadionul Tineretului din Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. 7, lit. f), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă transmiterea către Clubul Sportiv Municipal CORONA Braşov a Autobuzului M3 ROMAN, identificat prin serie şasiu nr. UU491811870093245 şi a Tahografului DTCO.
 
 
Art. 2. Bunurile vor fi predate pe bază de proces - verbal de predare - primire, încheiat între Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov şi Clubul Sportiv Municipal CORONA Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.