Hotărârea nr. 57/2020

Darea în administrare, către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, a terenului, cu dotările aferente, în suprafață de 4.968 m.p., identificat în C.F. nr. 106188 Brașov, nr. cad. 106188, situat în Brașov, B-dul Gării f.n.
 
HOTĂRÂREA Nr. 57
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: darea în administrare, către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, a terenului, cu dotările aferente, în suprafață de 4.968 m.p., identificat în C.F. nr. 106188 Brașov, nr. cad. 106188, situat în Brașov, B-dul Gării f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.615 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în administrare, către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, a terenului, cu dotările aferente, în suprafață de 4.968 m.p., identificat în C.F. nr. 106188 Brașov, nr. cad. 106188, situat în Brașov, B-dul Gării f.n.;
Văzând adresa Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 4024/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. 2, lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 298 şi art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, a terenului, în suprafață de 4.968 m.p., cu dotările aferente, identificat în C.F. nr. 106188 Brașov, nr. cad. 106188, situat în Brașov, B-dul Gării f.n., având valoarea de inventar 506.700 lei.
 
 
Art. 2. Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru imobilul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Destinația imobilului menționat la art. 1 este de teren tenis.
 
 
Art. 4. Predarea - primirea se va face în termen de 15  zile de la data emiterii prezentei hotărâri.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.