Hotărârea nr. 56/2020

Darea în administrare către Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, a imobilului Stadionul Tineretului, situat în Braşov, strada Stadionului nr. 1.
HOTĂRÂREA Nr. 56
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, a imobilului Stadionul Tineretului, situat în Braşov, strada Stadionului nr. 1;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 4.249 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în administrare către Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, a imobilului Stadionul Tineretului, situat în Braşov, strada Stadionului nr. 1;
Având în vedere dispoziţiile Deciziei nr. 118/Ap/2019 pronunţată de Curtea de Apel Braşov prin care se menţine Sentinţa civilă nr. 102/S a Tribunalului Braşov, precum şi ale Anexei nr. 2, poziţia 2765 din H.G. nr. 972 din 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov a imobilului Stadionul Tineretului situat în strada Stadionului nr. 1, identificat prin C.F. nr. 31224, top. 9214/1/1/2/2, având valoarea de inventar 4.466.200,00.
 
 
Art. 2. Destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare este pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.
 
 
Art. 3. Imobilul va fi predat în baza unui proces verbal, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri
 
 
Art. 4. Odată cu darea în administrare către Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov a imobilului Stadionul Tineretului, se transmit şi bunurile mobile aferente imobilului şi menţionate în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Tabel bunuri existente.pdf