Hotărârea nr. 55/2020

Acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru închiderea golului de ușă existent dintre camere, deschiderea unei noi căi de acces cu intrare din gang și amenajarea unei băi, deţinut de Beldie Paul Ion și soția Beldie Cristina.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 55
din data de  31  ianuarie  2020
 

 

 

 
Privind: acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru închiderea golului de ușă existent dintre camere, deschiderea unei noi căi de acces cu intrare din gang și amenajarea unei băi, deţinut de Beldie Paul Ion și soția Beldie Cristina;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.610 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru închiderea golului de ușă existent dintre camere, deschiderea unei noi căi de acces cu intrare din gang și amenajarea unei băi, deţinut de Beldie Paul Ion și soția Beldie Cristina;
Văzând adresa nr. 117.704/2019 prin care numita Beldie Cristina, solicită Consiliului Local acordul pentru închiderea golului de ușă existent dintre camere, deschiderea unei noi căi de acces cu intrare din gang și amenajarea unei băi, pentru imobilul situat în Braşov, str. Postăvarului nr .13, ap. 1;
Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1530/2019 emis în scopul obținerii Autorizației de Construire pentru închiderea golului de ușă existent dintre camere, deschiderea unei noi căi de acces cu intrare din gang și amenajarea unei băi;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul local al Municipiului Braşov este de acord cu închiderea golului de ușă existent dintre camere, deschiderea unei noi căi de acces cu intrare din gang și amenajarea unei băi, pentru imobilul situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 13, ap. 1, identificat prin C.F. nr. 134230-C1-U5 Braşov,  nr. top. 5420/1, C.F. 134230 Brașov, nr. top. 5420, conform Certificatului de Urbanism nr. 1530 din 22.05.2019.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.