Hotărârea nr. 54/2020

Aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2020 - 2021.

 

HOTĂRÂREA Nr.  54
din data de  31  ianuarie  2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar  2020 - 2021;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.011 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţile de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; ale Ordinului nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021; ale Legii educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; ale avizului conform transmis de Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov prin adresa înregistrata la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 116.762/2019;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa.pdf