Hotărârea nr. 536/2020

Aprobarea comemorării zilei de 15 noiembrie 1987.

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 536
din data de 13  noiembrie  2020
 
 
 
Privind: aprobarea comemorării zilei de 15 noiembrie 1987;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 115.546 din 12.11.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea comemorării zilei de 15 noiembrie 1987;
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 113.746/09.11.2020 a Asociaţiei „15 Noiembrie 1987” Braşov prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter memorialistic;
În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) şi art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 104, alin. (2), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 135, alin. (8), art. 139 alin. (3), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă comemorarea zilei de 15 noiembrie 1987, în data de 15 noiembrie 2020.
 
 
Art. 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a sumei de 9.000 lei reprezentând cheltuieli pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter memorialistic, respectiv proiectarea unor mesaje care să menţină trează memoria braşovenilor referitor la evenimentele din 1987, în baza contractului de finanţare, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. La finalizarea activităţilor, conform contractului de finanţare din anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre, Asociaţia „15 Noiembrie 1987” Braşov va prezenta finanţatorului un document justificativ pentru activităţile desfăşurate care va cuprinde un raport narativ şi un raport financiar pentru a justifica modul de utilizare a sumelor alocate.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.