Hotărârea nr. 535/2020

Încetarea aplicabilităţii H.C.L. nr. 349 din 30.06.2020.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 535
din data de 13  noiembrie  2020
 
 
 
 
Privind: încetarea aplicabilităţii H.C.L. nr. 349 din 30.06.2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 114.875 din 11.11.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune încetarea aplicabilităţii H.C.L. nr. 349 din 30.06.2020;
Văzând adresa nr. 113.739/09.11.2020 a Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov şi adresa    nr. 113.794/09.11.2020 a Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 112/2007, republicată conform H.C.L. nr. 468/2018; ale H.C.L. nr. 200/2013, republicată conform H.C.L. nr. 785/2019; ale H.C.L. nr. 235/2019, republicată conform H.C.L. nr. 445/2019; ale H.C.L. nr. 243/2019; ale  H.C.L. nr. 17/2020; ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; ale H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 69/2000 şi ale art. 173 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Titlului III din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; ale art. 11 şi art. 32, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 12, art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 106, alin. (3), art. 129,  alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1),   lit. a) și art. 551, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 349 din 30.06.2020 privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 01.01.2021.
 
 
Art. 2. Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov va funcţiona, începând cu data de 01.01.2021, în baza actelor în vigoare anterior datei de 01.10.2020 a aprobării fuziunii prin absorbţie cu Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, inclusiv a organigramei şi statutului de funcţii în vigoare la 30.09.2020.
 
 
Art. 3. Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov va funcţiona, începând cu data de 01.01.2021, în baza actelor în vigoare anterior datei de 01.10.2020 a aprobării fuziunii prin absorbţie de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, inclusiv a organigramei şi statutului de funcţii în vigoare la 30.09.2020.
 
  
Art. 4. Personalul transferat de la Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov la Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov va fi reîncadrat începând cu data de 01.01.2021 pe funcţiile deţinute înaintea datei de 01.10.2020 la Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, cu respectarea drepturilor salariale avute, prin transfer în interesul serviciului, beneficiind de protecţia art. 173 din Codul Muncii.
 
 
Art. 5. Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor încheia începând cu data de 01.01.2021, prin reprezentanţii lor legali, protocoale privind predarea-primirea patrimoniului, arhivei şi a oricăror operaţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.
 
 
Art. 6. Începând cu data de 01.01.2021 încetează aplicabilitatea tuturor actelor emise în baza H.C.L. nr. 349 din 30.06.2020.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, reprezentanţii legali ai Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov şi ai Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.