Hotărârea nr. 534/2020

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 534
din data de 13  noiembrie  2020
 
 
 
 
Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 114.361 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021;
Având în vedere prevederile art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3160/2017; ale H.C.L. nr. 515/11.09.2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2020 - 2021;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2020 - 2021, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3160/2017.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa HCL_CA scoli 2020-2021.xls