Hotărârea nr. 533/2020

Desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. RATBV S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 533
din data de 13  noiembrie  2020

 

 
 
Privind: desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. RATBV S.A.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 114.578 din 10.11.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. RATBV S.A.;
Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Braşov nr. 861/2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Braşov; ale art. 3, pct. 2, lit. a) şi art. 64^3, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2016, potrivit cărora autoritatea publică tutelară are competenţa să numească reprezentanţii UAT în adunarea generală a acţionarilor şi că numărul reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice, este de maximum 2 persoane;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 204, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. RATBV S.A., conform prevederilor legale în vigoare.
 
Art. 2. Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor  de la S.C. RATBV S.A., următorii consilieri locali  :
- Cențiu Radu - Alexandru
- Bădulescu Sebastian - Gabriel
 
Art. 3. Se modifică alin. (3) şi (4) ale Art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2016, republicată, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni cu denumirea de RATBV S.A., în sensul celor arătate mai sus, şi care vor avea următorul conţinut :
Art. 6. (3) Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor  de la S.C. RATBV S.A., următorii consilieri locali  :
- Cențiu Radu - Alexandru
- Bădulescu Sebastian - Gabriel
(4) În această calitate reprezentanţii Municipiului Braşov au următoarele atribuţii principale:
- reprezintă interesele Municipiului Braşov în adunarea generală a acţionarilor societăţii comerciale RATBV S.A.;
- participă la adunările generale ale acţionarilor şi semnează în numele şi pentru Municipiul Braşov actele, hotărârile şi orice acte emise de adunarea generală a acţionarilor;
- monitorizează şi evaluează performanţele consiliului de administraţie pentru a se asigura în numele U.A.T. Municipiul Braşov că sunt respectate principiile de eficienţă şi profitabilitate în funcţionarea societăţii;
- negociază şi aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie;
- informează asociatul Municipiul Braşov periodic, sau oricând este nevoie cu privire la evoluţia şi modificările survenite în activitatea societăţii;
- prezintă Consiliului Local al Municipiului Braşov raportul anual privind activitatea S.C. RATBV S.A, până la sfârşitul lunii iunie a anului în curs;
- solicită societăţii comerciale RATBV S.A. conform prevederilor legii bugetului de stat să întocmească şi să înainteze spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, bugetul de venituri şi chetuieli al societăţii;
- îndeplineşte orice alte atribuţii, sarcini, măsuri având competenţă deplină în materia ducerii la îndeplinire a intereselor Municipiului Braşov în cadrul societăţii comerciale RATBV S.A.”
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 393/2016, republicată, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni cu denumirea de RATBV S.A., rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2016, republicată, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni cu denumirea de RATBV S.A., se va republica, conform modificărilor din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă, S.C. RATBV S.A. şi persoanele desemnate mai sus vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 393  din data de 09 septembrie  2016
Republicată conform H.C.L. nr. 450/2016; H.C.L. nr. 582/2016; H.C.L. nr. 635/2016; H.C.L. nr. 5/2017; H.C.L. nr. 566/2017 și conform H.C.L. nr. 533 din data de 13 noiembrie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni cu denumirea RATBV S.A.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 114.578 din 10.11.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. RATBV S.A.;
Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Braşov nr. 861/2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Braşov; ale art. 3, pct. 2, lit. a) şi art. 64^3, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2016, potrivit cărora autoritatea publică tutelară are competenţa să numească reprezentanţii UAT în adunarea generală a acţionarilor şi că numărul reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice, este de maximum 2 persoane;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 204, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Programul de reorganizare al Regiei Autonome de Transport Braşov în societate comercială pe acţiuni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni în următoarele condiţii:
Structura acţionariatului:
  1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşovreprezentată de Consiliul Local al Municipiului Braşov.
  2. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov.
Denumirea societăţii pe acţiuni rezultată prin transformarea Regiei Autonome de Transport Braşov va fi RATBV S.A. (Reţeaua Auto de Transport Braşov), conform Dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 45458/12.08.2016 eliberată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.
Păstrarea sediului, a punctelor de lucru şi a siglei actuale.
 
Art. 3. Capitalul social subscris al societăţii pe acţiuni RATBV S.A. este de 6.436.590 lei, divizat în 643.659 acţiuni nominative în valoare de 10 lei, având următoarea structură:
- 4.000.000 lei aport în numerar
-  2.436.590 lei aport în natură.
 
 
Art. 4. Aportul în natură la capitalul social este compus din activele proprii ale Regiei Autonome de Transport Braşov, reevaluate la 31.12.2015, de către un evaluator autorizat ANEVAR, în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 500/1994, actualizate la 30.06.2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5. Capitalul social iniţial este distribuit, după cum urmează:
  1. Acţionarul fondator Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov, deţinând 643.595 de acţiuni nominative, reprezentând 99,99 % din capitalul social.
  2. Acţionarul fondator Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov,deţinând 64 de acţiuni nominative, reprezentând 0,01 % din capitalul social.
 
Art. 6. (1) Consiliul Local al Municipiului Braşov exercită în numele Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare acţiunilor deţinute la RATBV S.A. în condiţiile legii.
(2) Consiliul Local al Municipiului Braşov stabileşte un număr de doi reprezentanţi ai U.A.T. Municipiul Braşov în adunarea generală a Societăţii RATBV S.A. Braşov, conform prevederilor legale în materie în vigoare.
(3) Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor  de la S.C. RATBV S.A., următorii consilieri locali:
- Cențiu Radu - Alexandru
- Bădulescu Sebastian - Gabriel
 
(4) În această calitate reprezentanţii Municipiului Braşov au următoarele atribuţii principale:
- reprezintă interesele Municipiului Braşov în adunarea generală a acţionarilor societăţii comerciale RATBV S.A.;
- participă la adunările generale ale acţionarilor şi semnează în numele şi pentru Municipiul Braşov actele, hotărârile şi orice acte emise de adunarea generală a acţionarilor;
- monitorizează şi evaluează performanţele consiliului de administraţie pentru a se asigura în numele U.A.T. Municipiul Braşov că sunt respectate principiile de eficienţă şi profitabilitate în funcţionarea societăţii;
- negociază şi aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie;
- informează asociatul Municipiul Braşov periodic, sau oricând este nevoie cu privire la evoluţia şi modificările survenite în activitatea societăţii;
- prezintă Consiliului Local al Municipiului Braşov raportul anual privind activitatea S.C. RATBV S.A, până la sfârşitul lunii iunie a anului în curs;
- solicită societăţii comerciale RATBV S.A. conform prevederilor legii bugetului de stat să întocmească şi să înainteze spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, bugetul de venituri şi chetuieli al societăţii;
- îndeplineşte orice alte atribuţii, sarcini, măsuri având competenţă deplină în materia ducerii la îndeplinire a intereselor Municipiului Braşov în cadrul societăţii comerciale RATBV S.A.
 
Art. 7. Societatea pe acţiuni RATBV S.A. este administrată de un Consiliu de administraţie compus din 5 membri. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire, în condiţiile legii.
 
Art. 8. (1) Până la desemnarea membrilor consiliului de administraţie conform prevederilor art. 64^1, alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, primii membri ai Consiliului de administraţie pentru o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării societăţii pe acţiuni RATBV S.A. sunt:
- Coliban Tiberiu
- Radu Cristian
- Antohe Gheorghe Gabriel
- Diaconu Liviu Constantin
- Şerban Liviu
(2) Orice modificare a numărului sau a componenţei consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale RATBV S.A. se va face prin hotărâri separate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, fără a mai fi nevoie de modificarea prezentei hotărâri.
 
 
 
Art. 9. Se aprobă numirea auditorului financiar al societăţii pe acţiuni RATBV S.A.:
- BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L. - Societate membră a CAFR (Autorizaţia nr. 384/26.05.2003).
 
Art. 10. Se aprobă mandatarea d-lui Radu Cristian domiciliat în Săcele, str. Molidului nr. 9, identificat cu C.I. seria BV nr. 514899, având CNP 1590429080022 în calitate de director general al Regiei Autonome de Transport Braşov pentru:
- îndeplinirea tuturor formalităţilor privitoare la transformarea Regiei Autonome de Transport Braşov în societate comercială şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;
- semnarea actelor de constituire ale noii societăţi rezultate în urma reorganizării.
 
Art. 11. Se aprobă preluarea de către noua societate comercială a activelor şi pasivelor precum şi tuturor drepturilor şi obligaţiilor Regiei Autonome de Transport Braşov inclusiv a celor rezultate din Contractul privind serviciile publice de transport public local de călători dintre Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport nr. 68.269/04.10.2006.
 
Art. 12. Se aprobă Actul constitutiv al RATBV S.A., conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 13. Prezenta hotărâre constituie actul administrativ de reorganizare a Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni şi se va supune avizului Ministerului Finanţelor Publice, conform dispoziţiilor art. 4, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/1997, în ceea ce priveşte capitalul social.
 
Art. 14. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov, domnul George Scripcaru, în numele Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov şi dl. Dragoş Florin David, în numele acţionarului fondator minoritar Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov să semneze Actul constitutiv al societăţii comerciale RATBV S.A.
 
Art. 15. Primarul Municipiului Braşov, Regia Autonomă de Transport Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.