Hotărârea nr. 531/2020

Desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L.

 

 
 
HOTĂRÂREA Nr.  531
din data de 13  noiembrie  2020
 
 
 
Privind: desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L.;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 114.537 din 10.11.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L.;
Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Braşov nr. 861/2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Braşov; ale art. 3, pct. 2, lit. a) şi ale art. 64^3, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2016, potrivit cărora autoritatea publică tutelară are competenţa să numească reprezentanţii UAT în adunarea generală a asociaţilor şi că numărul reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice, este de maximum 2 persoane;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 204, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Art. 2. (1) Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., următorii consilieri locali:  
- Iftime Mihai - Ciprian
- Vieriu Costel.
 
           (2) În această calitate reprezentanţii Municipiului Braşov au următoarele atribuţii principale:
- reprezintă interesele Municipiului Braşov în adunarea generală a asociaţilor societăţii comerciale  RIAL S.R.L.
- participă la adunările generale ale asociaţilor şi semnează în numele şi pentru  Municipiul Braşov actele, hotărârile şi orice acte emise de adunarea generală a asociaţilor;
- monitorizează şi evaluează performanţele consiliului de administraţie pentru a se asigura în numele U.A.T. Municipiul Braşov că sunt respectate principiile de eficienţă şi profitabilitate în funcţionarea societăţii;
- negociază şi aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie;
- informează asociatul Municipiul Braşov periodic, sau oricând este nevoie cu privire la  evoluţia şi modificările survenite în activitatea societăţii;
- prezintă Consiliului Local al Municipiului Braşov raportul anual privind activitatea S.C. RIAL S.R.L., până la sfârşitul lunii iunie a anului în curs;
- solicită societăţii comerciale RIAL S.R.L. conform prevederilor legii bugetului de stat să întocmească şi să înainteze spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, bugetul de venituri şi chetuieli al societăţii;
- îndeplineşte orice alte atribuţii, sarcini, măsuri având competenţă deplină în materia ducerii la îndeplinire a intereselor Municipiului Braşov în cadrul societăţii comerciale RIAL S.R.L.
 
 
Art. 3. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., republicată, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă, S.C. RIAL S.R.L. şi persoanele desemnate mai sus vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.