Hotărârea nr. 530/2020

Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 530
din data de 13  noiembrie  2020

 

 

 
 
Privind: aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 114.862 din 11.11.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Relații Comunicare, prin care se propune aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov;
Văzând adresa nr. 9.216/19.06.2020 emisă de Instituția Prefectului Județului Brașov și înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 69.114/20.07.2020 prin care s-a comunicat numărul maxim de posturi la nivelul municipiului, calculat potrivit prevederilor din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;
Având în vedere prevederile art. 370, alin. (2), art. 391, art. 408, art. 409, art. 414, art. 421, alin. (2), art. 476, alin. (1) și alin. (2), lit. a), art. 477, alin. (1) coroborat cu art. 478, alin. (1) - (3), art. 518, art. 519, art. 539-545, art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 38 al O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de minimum 30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 4. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 613 din 18 septembrie 2019 își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Resurse Umane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • _organigrama_11.2020 .pdf
  • STATFUNCTII - noiembrie 2020.pdf