Hotărârea nr. 53/2020

Repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 53
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.950 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale; ale H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și ale H.C.L. nr. 580/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Brașov, republicată;
Luând în considerare H.C.L. nr. 809/2019, privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2020 o locuință socială și Procesul verbal nr. 2/16.01.2020 al Comisiei de analiză a locuințelor sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (2), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului  nr. 144, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Contractul de închiriere pentru locuința socială se încheie potrivit contractului cadru de închiriere prezentat în Anexa 8 din H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 42, art. 44 - 49 din Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor specifice din Codul Civil și Codul fiscal.
Încheierea contractelor de închiriere se face condiționată de prezentarea certificatului de neurmărire fiscală de la Direcția Fiscală Brașov, care atestă că nu sunt datorii la bugetul local.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.