Hotărârea nr. 529/2020

Aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Brașov, anul școlar 2020-2021, semestrul I.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 529
din data de 13  noiembrie  2020

 

 

 

 
 
Privind: aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Brașov, anul școlar 2020-2021,    semestrul I;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 114.372 din 10.11.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Brașov, anul școlar 2020-2021, semestrul I;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), (1^1)-(1^2), alin. (2), alin. (3),      art. 105, alin. (1) şi alin. (2), lit. d) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin Legea nr. 38/2019; ale Ordinului M.E.N. nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020 - 2021; ale Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E  :
 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea de burse școlare de performanţă, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020-2021 semestrul I, în cuantum lunar de:
- 100 lei/lună/elev pentru bursa de performanță,
-   80 lei/lună/elev pentru bursa de merit,
-   70 lei/lună/elev pentru bursa de studiu,
-   45 lei/lună/elev pentru bursa de ajutor social
 
 
Art. 2. Se aprobă un număr total de 11.130 burse școlare, pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020-2021 semestrul I, detaliat pe forme și pe instituții de învățământ, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa la HCL .pdf