Hotărârea nr. 528/2020

Rectificarea bugetului Municipiului Braşov - NOIEMBRIE 2020.
HOTĂRÂREA Nr. 528
din data de 13  noiembrie  2020
 
 
 
Privind: rectificarea bugetului Municipiului Braşov - NOIEMBRIE 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 114.629 din 10.11.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Braşov - NOIEMBRIE 2020;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (4), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020; ale H.G. nr. 758/10.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale; ale art. 23 din O.U.G. nr. 135/18.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor masuri bugetare; ale art. 20 din O.U.G. nr. 50 din 15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; ale art. 155, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale TITLULUI IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Brașov pe anul 2020, în sumă de 868.720,04 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.366.086,57 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.095.657,84 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 608.538,78 mii lei și cheltuielile în sumă de 608.538,78 mii lei - credite bugetare.
- pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 260.181,26 mii lei, iar cheltuieli sunt în sumă de 1.366.086,57 mii lei - credite de angajament și în sumă de 487.119,06 mii lei - credite bugetare;
Excedentul total al bugetului local al Municipiului Brașov, conform H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.
Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăsește în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2020, în sumă de 187.906,90 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 105.324,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 206.745,51 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 152.011,96 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 158.861,54 mii lei - credite bugetare;
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 6.849,58 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 35.894, 94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 105.324,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 47.883,97 mii lei - credite bugetare. 
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 11.989,03 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 81/20.02.2020.
 
 
Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2020,  astfel:
- Municipiul Braşov            - anexa nr. 3.01. - 3.02.
- Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 4
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov   - anexa nr. 5
- Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 6
- Filarmonica Braşov - anexa nr. 7
- Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 8
- Opera Braşov - anexa nr. 9
- Club Sportiv Municipal Corona Braşov - anexa nr. 10
- Direcţia de Asistență Socială Braşov - anexa nr. 11
- Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 12
- Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 13
- Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 14
 
 
Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul Municipiului Braşov și din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Braşov - anexa nr. 15
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Braşov - anexa nr. 16
- Grădiniţa cu program normal nr. 4 Braşov - anexa nr. 17
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 Braşov - anexa nr. 18
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Braşov - anexa nr. 19
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov - anexa nr. 20
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 Braşov - anexa nr. 21
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Braşov - anexa nr. 22
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 „Martinică” Braşov - anexa nr. 23
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 „Dumbrava Minunată” Braşov - anexa nr.24
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Braşov - anexa nr. 25
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 „Micul Prinţ” Braşov - anexa nr. 26
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov - anexa nr. 27
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 34 Braşov - anexa nr. 28
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Braşov - anexa nr. 29
- Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov - anexa nr. 30
- Şcoala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov - anexa nr. 31
- Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov - anexa nr. 32
  
- Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov - anexa nr. 33
- Şcoala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureşianu” Braşov - anexa nr. 34
- Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov - anexa nr. 35
- Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov - anexa nr. 36
- Şcoala Gimnazială nr. 11 „Ştefan Octavian Iosif ” Braşov - anexa nr. 37
- Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov - anexa nr. 38
- Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov - anexa nr. 39
- Şcoala Gimnazială nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Braşov - anexa nr. 40
- Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov - anexa nr. 41
- Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov - anexa nr. 42
- Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov - anexa nr. 43
- Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov - anexa nr. 44
- Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov - anexa nr. 45
- Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov - anexa nr. 46
- Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov - anexa nr. 47
- Colegiul Naţional „Unirea” Braşov - anexa nr. 48
- Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil” Braşov - anexa nr. 49
- Colegiul Naţional „Aprily Lajos” Braşov - anexa nr. 50
- Colegiul Naţional „Johannes Honterus” Braşov - anexa nr. 51
- Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviţă” Braşov - anexa nr. 52
- Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 53
- Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov - anexa nr. 54
- Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov - anexa nr. 55
- Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” Braşov - anexa nr. 56
- Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 57
- Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov - anexa nr. 58
- Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov - anexa nr. 59
- Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 60
- Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov - anexa nr. 61
- Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr.62
- Liceul Vocaţional de Arte Plastice „Hans Mattis - Teutsch” Braşov   - anexa nr. 63
- Liceul Vocaţional  de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov - anexa nr. 64
- Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 65
- Şcoala Profesională Germană „Kronstadt” Braşov - anexa nr. 66
 
 
Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, conform anexelor nr. 68.01. - 68.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget-C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 3.02.pdf
  • anexa nr.2.pdf
  • Anexa nr.4.pdf
  • Anexa nr.5.pdf
  • Anexa nr.7.pdf
  • Anexa nr.8.pdf
  • Anexa nr.9.pdf
  • Anexa nr.10.pdf
  • Anexa nr.11.pdf
  • Anexa nr.12.pdf
  • Anexa nr.13.pdf
  • Anexa nr.14.pdf
  • Anexa nr.15.pdf
  • Anexa nr.16.pdf
  • Anexa nr.17.pdf
  • Anexa nr.18.pdf
  • Anexa nr.19.pdf
  • Anexa nr.20.pdf
  • Anexa nr.21.pdf
  • Anexa nr.22.pdf
  • Anexa nr.23.pdf
  • Anexa nr.24.pdf
  • Anexa nr.25.pdf
  • Anexa nr.26.pdf
  • Anexa nr.27.pdf
  • Anexa nr.28.pdf
  • Anexa nr.29.pdf
  • Anexa nr.30.pdf
  • Anexa nr.31.pdf
  • Anexa nr.32.pdf
  • Anexa nr.33.pdf
  • Anexa nr.34.pdf
  • Anexa nr.35.pdf
  • Anexa nr.36.pdf
  • Anexa nr.37.pdf
  • Anexa nr.38.pdf
  • Anexa nr.39.pdf
  • Anexa nr.40.pdf
  • Anexa nr.41.pdf
  • Anexa nr.42.pdf
  • Anexa nr.43.pdf
  • Anexa nr.44.pdf
  • Anexa nr.45.pdf
  • Anexa nr.46.pdf
  • Anexa nr.47.pdf
  • Anexa nr.49.pdf
  • Anexa nr.50.pdf
  • Anexa nr.51.pdf
  • Anexa nr.52.pdf
  • Anexa nr.53.pdf
  • Anexa nr.54.pdf
  • Anexa nr.55.pdf
  • Anexa nr.56.pdf
  • Anexa nr.57.pdf
  • Anexa nr.58.pdf
  • Anexa nr.59.pdf
  • Anexa nr.60.pdf
  • Anexa nr.61.pdf
  • Anexa nr.62.pdf
  • Anexa nr.63.pdf
  • Anexa nr.64.pdf
  • Anexa nr.65.pdf
  • Anexa nr.66.pdf
  • Anexa 2R.pdf
  • Anexa 4R.pdf
  • Anexa 6R.pdf
  • Anexa 7R.pdf
  • Anexa 8R.pdf
  • Anexa 9R.pdf
  • Anexa nr.48.pdf
  • Anexa 3R.pdf
  • Anexa 5R.pdf
  • Anexa 10R.pdf
  • Anexa 1R_nov 2020.xlsx
  • anexa1.pdf
  • Anexa 3.01.pdf
  • Anexa nr.6.pdf
  • Anexa 68.01.xls
  • Anexa 68.02.xls
  • Anexa 68.03-68.04.xls