Hotărârea nr. 524/2020

Aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  524
din data de  06  noiembrie   2020
 
 
 
 
Privind :  aprobarea  numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 06 noiembrie 2020;
Având în vedere propunerile privind numărul comisiilor, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, ţinând cont de pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile consilierilor locali;
În conformitate cu prevederile art. 124, art. 125, art. 126 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i),  art. 196, alin. (1), lit. a)  și art. 243,  alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
 
 
 
                                            ANEXA
 
La Hotărârea Consiliului Local nr.  524 din 06 noiembrie 2020
 
 
 
 
COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE
 
 
COMISIA 1
Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.
 
 1. Corbu Ioan - președinte
 2. Bădulescu Sebastian - Gabriel - secretar
 3. Cențiu Radu - Alexandru - membru
 4. Rusu Sebastian - MIhai - membru
 5. Iftime Mihai - Ciprian - membru
 6. Scripcaru George - membru
 7. Pătrașcu Lucian - membru
 
COMISIA 2
Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.
 
 1. Scripcaru George - președinte
 2. Gerea Miruna - Magdalena - secretar
 3. Rusu Sebastian - Mihai - membru
 4. Boroda George   - membru
 5. Corbu Ioan - membru
 6.  Ilie Victor - membru
 7. Stancu Raluca - Maria - membru
 
COMISIA 3
Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.
 
 1. Braun Werner - președinte
 2. Cențiu Radu - Alexandru - secretar
 3. Bart Bogdan -Dragoș - membru
 4. Diaconu Pamela - Maria - membru
 5. Vecerdi Cristina - Agnes - membru
 6.  Roșu Alexandru - membru
 7.  Crivineanu Alexandra - Ioana - membru
  
COMISIA 4
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.
 
 1. Vecerdi Cristina - Agnes - președinte
 2. Moraru Beatrice - Mihaela - secretar
 3. Braun Werner - membru
 4. Boghiu-Samoilă Flavia - Ramona - membru
 5. Codreanu Adrian - membru
 6. Crican Cezar - Alexandru - membru
 7. Crivineanu Alexandra - Ioana - membru
 
COMISIA 5
Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
 
 1. Roșu Alexandru - președinte
 2. Diaconu Pamela - Maria - secretar
 3. Ilie Victor - membru
 4. Vătavu Valeriu - membru
 5. Moraru Beatrice - Mihaela - membru
 6. Pușcașu Alexandru Claudiu - membru
 7. Potea Marius - Valentin - membru
 
COMISIA 6
Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.
 
 1. Iftime Mihai - Ciprian - președinte
 2. Stancu Raluca - Maria - secretar
 3. Oniga Mihai - Andrei - membru
 4. Scripcaru George - membru
 5. Boghiu - Samoilă Flavia - Ramona - membru
 6. Vieriu Costel - membru
 7. Vătavu Valeriu - membru
 
COMISIA 7
Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.
 
 1. Pătrașcu Lucian - președinte
 2. Paul Radu - Valentin - secretar
 3. Iftime Mihai - Ciprian - membru
 4. Braun Werner - membru
 5. Boroda George - membru
 6. Diaconu Pamela - Maria - membru
 7. Crican Cezar - Alexandru - membru