Hotărârea nr. 522/2020

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.
 
HOTĂRÂREA Nr. 522
din data de 18 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 18 septembrie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 92.714/17.09.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilităriiâ faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200/30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 134, alin (4), art. 139, alin. (1), art. 154, alin (1) şi alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.CL. nr. 200/30 martie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială,  şi  care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții „Reabilitarea faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială, conform Anexei,  după cum urmează:
- valoare totală: 50.075.314,4 lei inclusiv TVA”
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 200/30 martie 2012, republicată conform H.C.L. nr. 571/30.08.2019, H.C.L. nr. 167/27.03.2020 şi H.C.L. nr. 441/14.08.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  200 din data de  30  martie  2012
Republicată conform H.C.L. nr. 571/2019; conform H.C.L. nr. 167/2020; conform
H.C.L. nr. 441 din 14 august 2020 și conform H.C.L. nr. 522 din 18 septembrie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 18 septembrie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 92.714/17.09.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilităriiâ faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200/30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 134, alin (4), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1) şi alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții „Reabilitarea faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială”, conform Anexei,  după cum urmează:
- valoare totală: 50.075.314,4 lei inclusiv TVA”
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL 2020.xls