Hotărârea nr. 521/2020

Completarea H.C.L. nr. 236/30.04.2020, privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov;.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 521
din data de 18 septembrie  2020
 
 
 
Privind: completarea H.C.L. nr. 236/30.04.2020, privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov; 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 18 septembrie 2020,
Analizând Referatul de aprobare nr. 92.423 din 17 septembrie 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de Specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 236/30.04.2020, privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Roman și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov; 
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 236/30.04.2020, republicată;
Având în vedere adresa A.N.C.P.I. nr. 36.417 din  15.09.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 92.214/17.09.2020; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 134, alin. (4), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a); art. 243, alin. (1), lit. a), precum și ale art. 292, alin. (3) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 236/30.04.2020, republicată, astfel:
După art. 2 din prezenta hotărâre, se introduce un nou articol nr. 3, care va avea următorul cuprins:
Art. 3. Termenul de realizare a investițiilor asumate de către Municipiul Brașov, respectiv schimbarea destinației imobilului conform celor menționate la art. 2 din prezenta, este de 6 ani de la data emiterii actului translativ de drept de proprietate.
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 236/30.04.2020, republicată, astfel completată, se va renumerota și republica.
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 236 din data de 30 aprilie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 351 din data de 30 iunie 2020 și conform H.C.L. nr. 521 din data de 18 septembrie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 18 septembrie 2020,
Analizând Referatul de aprobare nr. 92.423 din 17 septembrie 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de Specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 236/30.04.2020, privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Roman și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov; 
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 236/30.04.2020, republicată;
Având în vedere adresa A.N.C.P.I. nr. 36.417 din 15.09.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 92.214/17.09.2020; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 134, alin. (4), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art.  243, alin. (1), lit. a), precum și ale art. 292, alin. (3) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă cererea privind trecerea imobilului situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 26 A, identificat conform C.F. nr. 118437 Brașov, nr. top. 5660/2 din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, și se declară ca bun de interes local.
 
 
Art. 2. Destinația imobilului ce face obiectul art. 1 va fi cea de centru de informare turistică, centru cultural care va cuprinde birouri, spații expoziționale, spații destinate evenimentelor culturale și artistice - entertainment.
 
 
Art. 3. Termenul de realizare a investițiilor asumate de către Municipiul Brașov, respectiv schimbarea destinației imobilului conform celor menționate la art. 2 din prezenta, este de 6 ani de la data emiterii actului translativ de drept de proprietate”.
 
 
Art. 4. În cazul în care nu se respectă destinația imobilului ce se transmite, acesta revine în domeniul public al statului și administrarea O.C.P.I. Brașov în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.