Hotărârea nr. 520/2020

Preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.
HOTĂRÂREA Nr. 520
din data de 18 septembrie  2020

 

 

 

 

Privind: preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 18 septembrie 2020,                
Analizând Referatul de aprobare nr. 92.498 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator,
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov SA;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, H.C.L. nr. 837/2008 privind însuşirea Hotărârii nr. 1/2008 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, prin care S.C. Compania Apa Braşov S.A. a fost desemnată operator exclusiv al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, precum şi Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare și adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 92.572/2020 a Companiei APA Brașov SA;
În temeiul prevederilor  art. 106, alin.1, alin.3, art. 129 alin.1, alin. 2, lit. (c), (d), alin. (6) lit. a), alin.7 lit. n), art. 134 alin. (4), art. 139 alin. 3) lit. g), art.196 alin 1, lit. (a), art. 243 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.  Se aprobă preluarea-predarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Bunurile preluate în domeniul public al Municipiului Braşov, vor fi exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov SA, conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din 24.09.2008.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Compania APA Braşov S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL Bransamente Compania Apa.xls