Hotărârea nr. 519/2020

Acordul de Parteneriat pentru implementarea activităților aferente proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 519
din data de 18 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: Acordul de Parteneriat pentru implementarea activităților aferente proiectului Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură,
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 18 septembrie 2020,
Analizând Referatul de aprobare nr. 92.579 din 17.09.2020  al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Relații Externe, Cultură și Evenimente, prin care se propune acordul de Parteneriat pentru implementarea activităților aferente proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Hotărârii Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Acordului de Servicii de Asistență Tehnică rambursabile privind Programul de Dezvoltare Urbană Brașov (P166263), încheiat între Municipiul Brașov și Banca Mondială;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. i), lit. k), lit. m), art. 134 alin. (4); art. 139 alin. (1); art. 196 alin. (1) lit. a); art. 243 alin. (1) lit. a); din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 
 
 
H O T Ă R Ă Ș T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Acordul de Parteneriat  pentru implementarea activităților aferente proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală eligibilă alocată proiectului „Calea Verde a Municipiului Brașov - Conectarea ariilor majore de teren prin soluții de transport ecologic” de 1.400.000 lei, și contribuția UAT Municipiul Brașov în valoare de 28.000 lei, reprezentând 2 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 
 
Art. 3. Se aprobă valoarea totală eligibilă alocată proiectului „Reconversie zone abandonate în zone verzi - zona industrială Rulmentul” de 2.098.692,33 lei, și contribuția UAT Municipiul Brașov în valoare de 41.973,85 lei, reprezentând 2 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 02 Acord de parteneriat_UAT Brașov.docx