Hotărârea nr. 518/2020

Rectificarea bugetului Municipiului Braşov - SEPTEMBRIE 2020 - II.
HOTĂRÂREA Nr. 518
din data de 18 septembrie  2020

 

 

 

 

 

 

Privind: rectificarea bugetului Municipiului Braşov - SEPTEMBRIE 2020 - II;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședința de îndată la data de 18 septembrie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 92.387 din 17.09.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Braşov - SEPTEMBRIE 2020 - II;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (4), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020; ale H.G. nr. 758/10.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale; ale art. 23 din O.U.G. nr. 135/18.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare; ale art. 20 din O.U.G. nr. 50 / 15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; ale art. 155, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale TITLULUI IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 134, alin. (4), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;          
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Brașov pe anul 2020, în sumă de 865.719,49 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.370.264,02  mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.092.657,29 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 604.538,78 mii lei și cheltuielile în sumă de 604.538,78 mii lei - credite bugetare.
- pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 261.180,71 mii lei, iar cheltuieli sunt în sumă de 1.370.264,02 mii lei - credite de angajament și în sumă de 488.118,51 mii lei - credite bugetare;
Excedentul total al bugetului local al Municipiului Brașov, conform  H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.
Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăsește în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2020, în sumă de 180.872,90 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 103.036,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 199.711,51 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 148.015,96 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 154.865,54 mii lei - credite bugetare. 
          Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 6.849,58 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 32.856,94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 103.036,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 44.845,97 mii lei - credite bugetare. 
          Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 11.989,03 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
          Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 81 din 20.02.2020.
 
Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2020, astfel:
Municipiul Braşov - anexa nr. 3
Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 4
 
Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul Municipiului Braşov și din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Braşov - anexa nr. 5
Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov - anexa nr. 6
Şcoala Gimnazială nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Braşov - anexa nr. 7
Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov - anexa nr. 8
Colegiul Naţional „Johannes Honterus” Braşov - anexa nr. 9
Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov - anexa nr. 10
 
 
Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, conform anexelor nr. 11.01. - 11.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexe PHCL.zip