Hotărârea nr. 516/2020

Completarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 516
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
Pentru: completarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 89.668 din 10.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, lit. m), art. 17, alin. (1), lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 20, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 84, alin. (1) şi (3^1), art. 105, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 70, pct. g) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b), lit. n), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, astfel:
După art. 9 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 734/2018, republicată, se vor introduce articolele noi nr. 10 - 17, cu următorul cuprins:
Art. 10. Începând cu data de 14.09.2019 elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, cadrele didactice și personalul nedidactic din unităţile de învăţământ din Municipiul Braşov, beneficiază gratuit, de servicii publice de transport local, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe liniile de transport public local înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier, îmbunătăţirea calităţii aerului din Municipiul Braşov, precum şi pentru asigurarea serviciului public de transport în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru deplasarea spre şcoală a acestor categorii de persoane.
 
Art. 11. În vederea acordării facilităţii menţionate la art. 10 Unităţile de învăţământ din Municipiul Braşov, vor transmite societăţii RATBV S.A. la începutul fiecărui an şcolar, lista cuprinzând elevii care nu au domiciliul în Municipiul Braşov, cadrele didactice și personalul nedidactic cu domiciliul în Municipiul Braşov, aprobată în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care solicită transportul gratuit pe liniile de transport public local înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier, îmbunătăţirea calităţii aerului din Municipiul Braşov, precum şi pentru asigurarea serviciului public de transport în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru deplasarea spre şcoală a acestor categorii de persoane.
 
Art. 12. Poliția Locală a Municipiului Braşov va asigura prezența unui reprezentant în autobuzele care circulă pe liniile de transport public local, înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier, îmbunătăţirea calităţii aerului din Municipiul Braşov, precum şi pentru asigurarea serviciului public de transport în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru deplasarea spre şcoală, care va asista elevii la urcare/coborâre, la trecerea străzii şi îi va însoţi până la intrarea în unitatea de învăţământ.
 
Art. 13. Transportul categoriilor de persoane, îndreptăţite conform art. 10, pe liniile de transport public local, înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier, îmbunătăţirea calităţii aerului din Municipiul Braşov, precum şi pentru asigurarea serviciului public de transport în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru deplasarea spre şcoală, se face în baza cardului de transport personalizat şi netransmisibil încărcat cu „Abonament lunar toate liniile” gratuit pentru elevi sau a cardului de transport personalizat şi netransmisibil încărcat cu călătorii gratuite pentru aceste linii de transport public şi a  legitimaţiilor de serviciu, după caz.
 
Art. 14. (1) Unităţile de învăţământ prin persoanele responsabile au obligaţia să transmită societăţii RATBV S.A. eventualele modificări cu privire la calitatea de elev care nu are domiciliul în Municipiul Braşov sau de angajat al persoanelor din lista prevăzută la art.  11.
              (2) Directorii unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor furnizate.
             (3) Municipiul Braşov şi societatea RATBV S.A. nu își asumă răspunderea şi eventualele prejudicii, în cazul în care, beneficiarii au primit facilitatea prevăzută la art. 10 ca urmare a unei situații care nu reflectă realitatea sau nu este similară cu documentele de evidenţă ale unităţilor de învăţământ privind situaţia elevilor care nu au domiciliul în Municipiul Braşov, a cadrelor didactice şi a personalului nedidactic cu domiciliul în Municipiul Braşov.
 
Art. 15. Încărcarea/Reîncărcarea unui card de transport valabil pe liniile de transport public local, înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier, îmbunătăţirea calităţii aerului din Municipiul Braşov, precum şi pentru asigurarea serviciului public de transport în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru deplasarea spre şcoală, se va efectua de către reprezentanţii societăţii RATBV S.A. după verificarea datelor transmise de fiecare unitate de învățământ, conform prevederilor art.11, astfel:
              a) cu titlul tarifar „Abonament lunar toate liniile”, gratuit pentru elevii cu domiciliul în Municipiul Braşov, conform art.2.(2);
         b) cu titlul tarifar „Abonament lunar toate liniile”, gratuit pentru elevii care nu au domiciliul în Municipiul Braşov, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
             c) cu 23 călătorii gratuite/lună pentru cadrele didactice și personalul nedidactic.  
 
Art. 16. La fiecare urcare în mijlocul de transport, atât elevii cât şi cadrele didactice şi personalul nedidactic au obligaţia să valideze cardul de transport indiferent de titlul de călătorie încărcat.
 
Art. 17. Costurile pentru acordarea facilităţilor pe liniile de transport public local, înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier, îmbunătăţirea calităţii aerului din Municipiul Braşov, precum şi pentru asigurarea serviciului public de transport în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru deplasarea spre şcoală, vor fi suportate după cum urmează:
            a) pentru pentru elevii cu domiciliul în Municipiul Braşov, conform art.3.(2).
            b) pentru pentru elevii care nu au domiciliul în Municipiul Braşov, conform prevederilor legale în vigoare.
         c) pentru cadrele didactice şi personalul nedidactic cu domiciliul în Municipiul Braşovvor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov, 23 călătorii/lună la preţul unei călătorii, preţ întreg, conform Planului tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de către Societatea RATBV S.A., exceptând persoanele care au achiziţionat abonamente conform planului tarifar aprobat, avizate de cătreAsociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.”
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, astfel cum a fost completată prin prezenta hotărâre, se va republica.
 
 
Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local  nr. 673/2019 îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Direcţia Economică, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Unităţile de învăţământ din Municipiul Braşov, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 734 din data de 14 decembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 625/2019; H.C.L. nr. 702/2019; H.C.L. nr. 304/2020 și conform H.C.L. nr. 516 din data de 11 septembrie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privind: acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 89.668 din 10.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, lit. m), art. 17, alin. (1), lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 20, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 84, alin. (1) şi (3^1), art. 105, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 70, pct. g) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b), lit. n), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2),  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.07.2020 elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul în Municipiul Brașov, beneficiază gratuit de servicii publice de transport local, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2019, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului  Braşov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de „Abonamente lunare toate liniile cu reducere pentru studenţi”, conform Planului tarifar aprobat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres - Poiana Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
          (2) Începând cu data de 07 octombrie 2019,studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului Braşov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de „Abonamente lunare toate liniile”, gratuite conform Planului tarifar aprobat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2 A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 beneficiază de călătorii reduse cu 50 % faţă de valoarea nominală a preţului călătoriei, pe bază de călătorii încărcate pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., pe toate liniile de transport de pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:
          a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani;
          b) pensionarii, indiferent de vârstă, de cuantumul pensiei şi de categoria pensiei,
          conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 4. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 beneficiază lunar de 15 (cincisprezece) titluri de călătorie gratuite încărcate pe un card de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., valabil pe toate liniile de transport public local de călători de pe raza municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres - Poiana Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:
         a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani şi nu au venituri nete care depăşesc 1200 lei/lună;
         b) pensionarii indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri nete sub 1.200 de lei/lună, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5. Se aprobă începând cu data de 01 ianuarie 2019 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov, care au obţinut certificat de revoluţionar în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare:
         a) luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
         b) urmaşii de eroi-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia);
         c) persoane care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
         d) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
       e) urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat), conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6. Se aprobă începând cu data de 01 ianuarie 2019 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, pentru veteranii de război şi văduvele de război, cu domiciliul în municipiul Braşov, care au obţinut legitimaţia de veteran de război în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 persoanele care donează sânge la instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional cu sediul în Municipiul Braşov, beneficiază pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov de „Abonament lunar toate liniile cu 50 % reducere pentru donatori de sânge”, încărcat pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 8. Începând cu data 01 ianuarie 2019 H.C.L. nr. 604/2016, H.C.L. nr. 486/2017, H.C.L. nr. 605/2016, republicată, H.C.L. nr. 606/2016, republicată, H.C.L. nr. 607/2016, republicată, H.C.L. nr. 608/2016, republicată, H.C.L. nr. 609/2016, republicată, H.C.L. nr. 610/2016, republicată şi H.C.L. nr. 333/2017 îşi încetează aplicabilitatea.
 
Art. 9. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 4.Anexa 1 HCL 734 din 2018 rep gratuitate elevi si cadre didactice.doc
  • Anexa 2 la HCL -acordarea unor facilitati pentru STUDENTI-rep3.doc
  • Anexa 2A la HCL-acordarea gratuitatilor la transport pt studenti orfani-rep 3.doc
  • Anexa 3 la HCL -acordarea tarifului redus la transport pentru PENSIONARI rep3.doc
  • Anexa 4 la HCL-acordarea 15 CALATORII gratuite pe luna pentru PENSIONARI rep3.doc
  • Anexa 5 la HCL -acordarea gratuitatilor la transport pentru REVOLUTIONARI rep3.doc
  • Anexa 6 la HCL-acordarea gratuitatilor la transport pentru VETERANI rep3.doc
  • Anexa 7 la HCL -acordarea tarifului redus la transport pentru DONATORII DE SANGE rep3.doc