Hotărârea nr. 515/2020

Aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2021 - 2022.

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 515
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2021 - 2022;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 88.834 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2021 - 2022;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţile de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; ale Ordinului nr. 5090/2019, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 - 2022; ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, avizul conform transmis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 88.167/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2021 - 2022, conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • RETEA SCOLARA 2021-2022.xls