Hotărârea nr. 514/2020

Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului colonel Cristian-Elly Paliștan.
HOTĂRÂREA Nr.  514
din data de 11 septembrie  2020

 

 

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului colonel Cristian-Elly Paliștan;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 87.531 din 04.09.2020, al d-lui Arnold Ungar, Consilier local, în calitate de iniţiator;
Având în vedere prevederile Regulamentului privind Acordarea Titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”, aprobat prin H.C.L. nr. 707/2015;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 104, alin. (1), lit. e), lit. p), art. 129, alin. (13), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului colonel Cristian-Elly Paliștan, pentru atașamentul arătat în activitatea desfășurată față de valorile naționale.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.