Hotărârea nr. 513/2020

Concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Căprioarei nr. 16, în vederea realizării unui acces din exterior, către Ţibre Angela, Ţibre Vasile Şi Ţibre Florin.
 
HOTĂRÂREA Nr. 513
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Căprioarei nr. 16, în vederea realizării unui acces din exterior, către Ţibre Angela, Ţibre Vasile Şi Ţibre Florin;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 83.924 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Căprioarei nr. 16, în vederea realizării unui acces din exterior, către Ţibre Angela, Ţibre Vasile Şi Ţibre Florin;
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub numărul 83.924, numiții Ţibre Angela, Ţibre Vasile și Ţibre Florin solicită concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 10 m.p., situat în Braşov, str. Căprioarei nr. 16, în vederea realizării unui acces din exterior în conformitate cu C.U. nr. 2023/05.08.2020, eliberat de Primăria Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi ale H.C.L. nr. 395/2008 privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b) art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență   nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Căprioarei nr. 16, în suprafaţă de 10 m.p., din imobilul identificat prin C.F. nr. 118185 Braşov, nr. top. 13087/38/1, către Ţibre Angela, Ţibre Vasile Şi Ţibre Florin.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 107 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,28 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior la imobilul situat în Braşov, str. Căprioarei nr. 16, identificat prin C.F. nr. 118185 Braşov, nr. top. 13087/38/1, conform C.U. nr. 2023/05.08.2020.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.