Hotărârea nr. 512/2020

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, zona Poiana Cristianului.
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  512
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, zona Poiana Cristianului;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 87.106 din data de 03.09.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, zona Poiana Cristianului;
Văzând adresa nr. 86.183/2020 formulată de Butan Gas Internațional S.R.L.;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat prin parcelele cadastrale DE 2305 și DE 2315 în suprafață de 1435 m.p., identificat prin Documentația cadastrală de primă înscriere, întocmită de S.C. TETA CONS S.R.L - ing. Stratone Lucian-Ion.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.