Hotărârea nr. 511/2020

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada După Ziduri tronson 2.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 511
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada După Ziduri  tronson 2;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 84.058 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada După Ziduri tronson 2;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului   nr. 700/2014, al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren, identificat în C.F. nr. 131033 Brașov, sub nr. top. 2132/1/2/1/1/1/1.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada După Ziduri tronson 2, identificat prin Documentația cadastrală de primă înscriere, întocmită de exp. Petru Valentina-Garofița persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., parte integrantă din prezenta.
 
 
Art. 3. Se aprobă schimbarea categoriei de folosință din ,,pășune" în ,,drum" a tronsonului 2, din strada După Ziduri, în suprafață de 2561 m.p.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.