Hotărârea nr. 509/2020

Înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului situat în str. După Ziduri f.n.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 509
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului situat în str. După Ziduri f.n.; 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 84.378 din data de 27.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului situat în str. După Ziduri f.n.; 
Văzând cererea nr. 83.648/2020 și documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului întocmită de S.C. Funciara S.R.L. prin ing. Petru Valentina Garofița - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren identificat în C.F. nr. 131033 Brașov, sub nr. top. 2132/1/2/1/1/1/1 și a terenului identificat în C.F. nr. 127002 Brașov, sub nr. top. 2096/1/1/1/1/1.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului în suprafață de 7.887 m.p., identificat prin suprafața de 1.373 m.p. din nr. top. 2132/1/2/1/1/1/1, înscris în C.F. nr. 131033 Brașov și suprafața de 6.514 m.p. din nr. top. 2096/1/1/1/1/1 înscris în C.F. nr. 127002 Brașov, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmite de S.C. Funciara S.R.L. prin ing. Petru Valentina Garofița - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.