Hotărârea nr. 508/2020

Prima înscriere a imobilului situat în Brașov, str. Căprioarei nr. 16.
 
HOTĂRÂREA Nr.  508
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: prima înscriere a imobilului situat în Brașov, str. Căprioarei nr. 16;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 84.609 din data de 27.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune prima înscriere a imobilului situat în Brașov, str. Căprioarei nr. 16;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului identificat în C.F. nr. 118185 Brașov, sub nr. top. 13087/38/1.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Brașov, str. Căprioarei nr. 16, identificat sub nr. top. 13087/38/1 din C.F. nr. 118185 Brașov, conform documentației cadastrale de primă înscriere cu diminuare de suprafață, întocmită de expert autorizat Petru Valentina Garofița, parte integrantă din prezenta și prima înscriere a terenului în suprafață de 10 m.p. rezultați din dezmembrare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.