Hotărârea nr. 504/2020

Preluarea în domeniul public al Municipiului Brașov a unor imobile situate în Brașov, str. Pictor Andreescu și str. Stadionului.

 

 
 
HOTĂRÂREA Nr.  504
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
Privind: preluarea în domeniul public al Municipiului Brașov a unor imobile situate în Brașov, str. Pictor Andreescu și str. Stadionului;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 84.662 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune preluarea în domeniul public al Municipiului Brașov a unor imobile situate în Brașov, str. Pictor Andreescu și str. Stadionului;
Văzând documentațiile cadastrale întocmite de ing. Poverlovici Eugen și rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Funciara S.R.L. ce au ca obiect terenurile proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. Bartolomeu afectate de str. Pictor Andreescu și str. Stadionului - intersecție str.  Lungă;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă preluarea în domeniul privat al Municipiului Brașov a terenului situat în Brașov, str. Pictor Andreescu în suprafață de 908 m.p. identificat conform documentației cadastrale întocmită de ing. Poverlovici Eugen.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului situat în Brașov, str. Pictor Andreescu în suprafață de 908 m.p. identificat conform documentației cadastrale întocmită de ing. Poverlovici Eugen.
 
 
Art. 3. Consiliul Local își însușește raportul de evaluare întocmit de S.C. Funciara S.R.L. pentru imobilul menționat la art. 2 din prezenta.
 
 
Art. 4. Se aprobă preluarea în domeniul privat al Municipiului Brașov a terenului situat în Brașov, str. Stadionului - Lot 1 în suprafață de 231 m.p. identificat conform documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în C.F. nr. 139985 Brașov, întocmită de ing. Poverlovici Eugen.
 
 
Art. 5. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului situat în Brașov, str. Stadionului - Lot 1 în suprafață de 231 m.p. identificat conform documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în C.F. nr. 139985 Brașov, întocmită de ing. Poverlovici Eugen.
 
 
Art. 6. Consiliul Local își însușește raportul de evaluare întocmit de S.C. Funciara S.R.L. pentru imobilul menționat la art. 5 din prezenta.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.