Hotărârea nr. 503/2020

Vânzarea directă a unor terenuri aferente instalațiilor de transport pe cablu către S.C. ANA TELEFERIC S.A.
HOTĂRÂREA Nr.  503
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: vânzarea directă a unor terenuri aferente instalațiilor de transport pe cablu către S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 85.666 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a unor terenuri aferente instalațiilor de transport pe cablu către S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, precum și ale  art. 1650 și art. 1657 din Codul Civil;
Văzând Rapoartele  de evaluare întocmite de  S.C. Funciara S.R.L. și procesul - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și    art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - teleschi Subteleferic stația inferioară, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167671 Brașov, nr. cad. 167671, în suprafață de 139 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 2. Prețul terenului menționat la art. 1 este de 55 Euro/m.p., respectiv 7645 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
Art. 3. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - teleschi Subteleferic stația superioară, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167672 Brașov, nr. cad. 167672, în suprafață de 40 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 4. Prețul terenului menționat la art. 3 este de 55 Euro/m.p., respectiv 2200 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
Art. 5. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - teleschi Kanzel stația inferioară, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167673 Brașov, nr. cad. 167673, în suprafață de 100 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 6. Prețul terenului menționat la art. 5 este de 55 Euro/m.p., respectiv 5500 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
  
Art. 7. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - telecabina Kanzel stația superioară, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167674 Brașov, nr. cad. 167674, în suprafață de 714 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 8. Prețul terenului menționat la art. 7 este de 65 Euro/m.p., respectiv 46410 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
Art. 9. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - cabana Schiorilor, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167675 Brașov, nr. cad. 167675, în suprafață de 121 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 10. Prețul terenului menționat la art. 9 este de 55 Euro/m.p., respectiv 6655 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
Art. 11. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - teleschi Kanzel stația superioară, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167676 Brașov, nr. cad. 167676, în suprafață de 176 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 12. Prețul terenului menționat la art. 11 este de 55 Euro/m.p., respectiv 9680 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
Art. 13. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - telecabina Capra Neagră - stația superioară, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167677 Brașov, nr. cad. 167677, în suprafață de 490 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 14. Prețul terenului menționat la art. 13 este de 65 Euro/m.p., respectiv 31850 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
Art. 15. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - telecabina Tâmpa - stația inferioară, situat în Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu f.n., identificat conform C.F. nr. 167325 Brașov,   nr. cad. 167325, în suprafață de 1079 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preemptiune.
 
Art. 16. Prețul terenului menționat la art. 15 este de 190 Euro/m.p., respectiv 205010 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
Art. 17. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - teleschi Bradul - stația inferioară, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167332 Brașov, nr. cad. 167332, în suprafață de 112 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 18. Prețul terenului menționat la art. 17 este de 140 Euro/m.p., respectiv 15680 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
Art. 19. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - teleschi Bradul - stația superioară, situat în Poiana Brașov, identificat conform C.F. nr. 167697 Brașov, nr. cad. 167697, în suprafață de 81 m.p., către S.C. Ana Teleferic S.A., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 20. Prețul terenului menționat la art. 19 este de 55 Euro/m.p., respectiv 4455 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Funciara S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4.790/2012 republicată.
 
 
Art. 21. (1) Prețul de vânzare al terenurilor precizate la art. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 și 19 din prezenta, va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii.
             (2) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
             (3) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
Art. 22. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.