Hotărârea nr. 502/2020

Alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Calea Făgărașului nr. 29 A.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 502
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Calea Făgărașului nr. 29 A;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 88.315 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Calea Făgărașului nr. 29 A;
Văzând adresa nr. 79.579/2020 a Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Calea Făgărașului nr. 29 A, identificate în C.F. nr. 167739 Brașov, C.F. nr. 139957 Brașov și C.F. nr. 143795 Brașov, conform Documentației cadastrale de alipire imobile, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.