Hotărârea nr. 501/2020

Alipirea imobilelor situate în Brașov, Aleea Constructorilor nr. 17.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  501
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: alipirea imobilelor situate în Brașov, Aleea Constructorilor nr. 17;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 84.422 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Brașov, Aleea Constructorilor nr. 17;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, Aleea Constructorilor nr. 17, identificate în C.F. nr. 105802 Brașov și C.F. nr. 156053 Brașov, conform Documentației cadastrale de alipire imobile, întocmită de exp. Ing. Andone Liviu și avizată de O.C.P.I. Brașov sub nr. 97.600/21.07.2020, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.