Hotărârea nr. 500/2020

Aprobarea Metodologiei privind calculul compensației la energia termică furnizată populației în Municipiul Brașov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  500
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
Privind: aprobarea Metodologiei privind calculul compensației la energia termică furnizată populației în Municipiul Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 86.052 din 01.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune aprobarea Metodologiei privind calculul compensației la energia termică furnizată populației în Municipiul Brașov;
Având în vedere prevederile art. 6, lit. d) și lit. e) din O.G. nr. 36/02.08.2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 24, alin. (1), lit. d) și lit. e) din Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1121/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 430/09.09.2016 privind înființarea Serviciului Public Local de Termoficare Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind calculul compensației la energia termică furnizată populației în Municipiul Brașov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Metodologia aprobată la art. 1 se aplică până la data de 20 iunie 2021.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică şi Serviciul Public Local de Termoficare Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • metodologie de calcul pentru calcul compensatiilor la energie termica furnizata pop - actualizata.pdf