Hotărârea nr. 50/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 50
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2A;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 2.432 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2A;
Văzând adresa nr. 120.301 din 11 decembrie 2019 prin care numita Mihu Ana, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2A, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Braşov, identificat cu nr. cadastral 102314-C1-U2, monument istoric cod BV-II-m-A-11366 “Casă”, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2828/2015, pentru preţul de 100.000 Euro;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2A, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Braşov, identificat cu nr. cadastral 102314-C1-U2, monument istoric cod BV-II-m-A-11366 “Casă” conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2828/2015, deţinut de numita Mihu Ana.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.