Hotărârea nr. 5/2020

Aprobarea Pre-acordului de finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 5
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Pre-acordului de finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 7.715 din 22.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Pre-acordului de finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare;
Având în vedere prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență     nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul de Pre-acord de finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind măsuri de eficienţă energetică în clădiri publice proprietatea Municipiului, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să semneze în numele Municipiului Pre-acordul de finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum și orice alte modificări convenite de către părțile contractante.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • RO-Pre-Acord de Finantare.pdf