Hotărârea nr. 499/2020

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 499
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 83.601 din 24.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2020 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov şi care va avea următorul conţinut:
Art. 9. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov (în gestiune directă) a activităţilor de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Braşov, prestarea serviciului public local de termoficare în Municipiul Braşov fiind încredinţată către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov pe o durată de 10 ani”.
 
 
Art. 2. Orice prevederi contrare prezentei hotărâri cu privire la durata încredinţării prestării serviciului public local de termoficare pe raza Municipiului Braşov către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
                                                                                                          
HOTĂRÂREA Nr. 430 din data de 09 septembrie 2016
Republicată conform H.C.L. nr. 499 din data de 11 septembrie 2020
 
 
 
 
 
Privind: înfiinţarea Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020; Analizând, Referatul de aprobare nr. 83.601 din 24.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 09.09.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se înfiinţează Serviciul Public Local pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice denumit Serviciul Public Local de Termoficare Braşov (S.P.L.T.Braşov), persoană juridică română, funcţionând în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. Sediul Serviciului Public Local de Termoficare Braşov se stabileşte în Braşov, strada Mihail Kogălniceanu, bl. C 7.
 
 
Art. 3.Serviciul Public Local de Termoficare Braşov este subiect de drept fiscal, are patrimoniu propriu, funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură de autonomie financiară şi funcţională.
 
 
Art. 4. Serviciul Public Local de Termoficare Braşov nu succede în drepturile şi obligaţiile nici unei alte entităţi juridice cu obiect de activitate similar.
 
 
Art. 5. Serviciul Public Local de Termoficare Braşov are calitatea de ordonator terţiar de credite, iar finanţarea cheltuielilor acestuia se face din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, conform prevederilor legale în materie, în vigoare.
 
 
Art. 6. Serviciul Public Local de Termoficare Braşov întocmeşte, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale care vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 7. Desemnarea conducerii Serviciului Public Local de Termoficare Braşov se face pe bază de concurs, iar serviciul stă în nume propriu în relaţiile cu terţii.
 
 
Art. 8. Până la desemnarea prin concurs a directorului executiv al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, va fi numit un director executiv interimar, prin dispoziţie de primar, conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
 
Art. 9. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov (în gestiune directă) a activităţilor de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Braşov, prestarea serviciului public local de termoficare în Municipiul Braşov fiind încredinţată către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov pe o durată de 10 ani.
 
 
Art. 10. Bunurile aparţinând infrastructurii tehnico - edilitare care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Braşov vor fi predate Serviciului Public Local de Termoficare Braşov după dobândirea personalităţii juridice, prin hotărâre a consiliului local.
 
 
Art. 11. Activităţile specifice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice se realizează pe baza Regulamentului Serviciul public de alimentare cu energie termică aplicabil în Municipiul Braşov.
 
 
Art. 12. Serviciul Public Local de Termoficare Braşov se înfiinţează şi îşi va desfăşura activitatea liber de orice sarcini sau obligaţii contractuale prezente sau anterioare, precum şi în afara oricăror înţelegeri, acorduri de asociere, protocoale sau practici concertate, care ar putea conduce la accentuarea caracterului de monopol, restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa serviciului public de producere, transport, furnizare şi distribuţie a agentului termic centralizat în Municipiul Braşov.
 
 
Art. 13. Regulamenul de Organizare şi Funcţionare, precum şi organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov se aprobă şi se modifică, după caz, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 14. Conducerea executivă a Serviciului Public Local de Termoficare Braşov va depune toate diligenţele în vederea obţinerii licenţei şi îşi asumă toată responsabilitatea  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea legală a serviciului.
 
 
Art. 15. Ca urmare a înfiinţării Serviciului Public Local de Termoficare Braşov sub forma gestiunii directe, începând cu data intrării în vigoare a prezentei, orice hotărâre în materia gestiunii delegate îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 16. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.