Hotărârea nr. 498/2020

Schimbarea destinaţiei unor imobile situate în Braşov din centrale termice/puncte termice în centre de asistenţă medicală.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 498
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: schimbarea destinaţiei unor imobile situate în Braşov din centrale termice/puncte termice în centre de asistenţă medicală;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 85.898 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune schimbarea destinaţiei unor imobile situate în Braşov din centrale termice/puncte termice în centre de asistenţă medicală;
Văzând adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Braşov nr. 10.518/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 85.898/2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei unor imobile, aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Braşov, din centrale termice/puncte termice în centre de asistenţă medicală, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se va actualiza inventarul domeniului public şi privat al Municipiului Braşov, pe cale de consecinţă, conform prevederilor arătate la Art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL.pdf