Hotărârea nr. 497/2020

Constituirea comisiei de analiză a cererilor de modificare a contractelor de închiriere privind spațiile cu destinația de locuințe și a celor cu altă destinație, date în administrare societății RIAL S.R.L.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 497
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: constituirea comisiei de analiză a cererilor de modificare a contractelor de închiriere privind spațiile cu destinația de locuințe și a celor cu altă destinație, date în administrare societății RIAL S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 85.190 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care se propune emiterea unei hotărâri de consiliu local privind constituirea comisiei de analiză a cererilor de modificare a contractelor de închiriere privind spațiile cu destinația de locuințe și a celor cu altă destinație, date în administrare societății RIAL S.R.L.;
Având în vedere adresa societății RIAL S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 83.929/2020, prevederile H.C.L. nr. 241/25.04.2005 precum şi a celorlalte hotărâri ulterioare prin care Societatea Rial S.R.L a primit şi administrează spaţiile cu destinaţia de locuinţe şi cele cu altă destinaţie, conform Contractului de administrare nr. 361/29.12.2005;
Văzând şi prevederile H.C.L. nr. 328/30.06.2020, art. 1, prin care s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L. precum şi cele ale art. 3 al aceleiaşi hotărâri, conform cărora şi-au încetat aplicabilitatea H.C.L. nr. 345/28.07.2016 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie şi H.C.L. nr. 206/20.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei comisii;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 75, alin. (1), lit. b), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), alin. (14), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a cererilor de modificare a contractelor de închiriere privind spaţiile cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L. formată din 5 membri, în următoarea componenţă:
  1. Președintele Comisiei nr. 6 a Consiliului Local - preşedinte
  2. Șef Serviciu Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial - membru
  3. Director General RIAL - membru
  4. Șef Serviciu Comercial RIAL - membru
  5. Șef Serviciul Juridic RIAL - membru
 
 
Art. 2. În cazul în care persoanele de mai sus lipsesc din instituție (concediu legal, concediu medical, delegație, etc.) vor fi înlocuite de înlocuitorii de drept.
 
 
Art. 3. Se stabilesc atribuţiile Comisiei conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Lucrările de secretariat precum şi toate documentaţiile, rapoartele de specialitate şi referatele cu propuneri pentru comisie vor fi asigurate de personalul specializat al Societăţii Rial S.R.L.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Societatea Rial S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa Atributii comisie.pdf