Hotărârea nr. 495/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilelor situate în Braşov, str. Castelului nr. 30, ap. 1, ap. 2, ap. 3 şi ap. 8 - POD, deţinute de către Anders-Schöner Radu-Peter.
HOTĂRÂREA Nr.  495
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilelor situate în Braşov, str. Castelului nr. 30, ap. 1, ap. 2, ap. 3 şi ap. 8 - POD, deţinute de către Anders-Schöner Radu-Peter;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 81.361 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilelor situate în Braşov, str. Castelului nr. 30, ap. 1, ap. 2, ap. 3 şi ap. 8 - POD, deţinute de către Anders-Schöner Radu-Peter;
Văzând adresa nr. 81.361 din 19 iunie 2020 prin care numitul Anders-Schöner Radu-Peter prin mandatar Iordăchescu Mircea-Sorin având procura nr. 947 din 30.06.2020 autentificată la Societatea Profesională Notarială “PRO VERITAS”, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 30, ap. 1, ap. 2, ap. 3 şi ap. 8 - POD, înscrise în C.F. nr. 110545-C1-U2 Braşov, identificat cu nr. cad. 110545-C1-U2, C.F. nr. 110545-C1-U7 Braşov, identificat cu nr. cad. 110545-C1-U7, C.F. nr. 110545-C1-U5 Braşov, identificat cu nr. cad. 110545-C1-U5 şi C.F. nr. 110545-C1-U8 Braşov, identificat cu nr. cad. 110545-C1-U8, Casă, monument istoric, datare sec. XIX, poz. LMI 205, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11349, pentru preţul total de 187.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 584/33/14.08.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c); art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 30, ap. 1, ap. 2, ap. 3 şi ap. 8 -POD, înscrise în C.F. nr. 110545-C1-U2 Braşov, identificat nr. cad. 110545-C1-U2, C.F. nr. 110545-C1-U7 Braşov, identificat cu nr. cad. 110545-C1-U7, C.F. nr. 110545-C1-U5 Braşov, identificat cu nr. cad. 110545-C1-U5 şi C.F. nr. 110545-C1-U8 Braşov, identificat cu nr. cad. 110545-C1-U8, Casă, monument istoric, datare sec. XIX, poz. LMI 205, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11349, deţinut de ANDERS-SCHÖNER RADU-PETER.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.