Hotărârea nr. 493/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, deţinut de ROŞU MARIA.
 
HOTĂRÂREA Nr.  493
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, deţinut de ROŞU MARIA;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 79.019 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, deţinut de ROŞU MARIA;
Văzând adresa nr. 79.019 din 13 august 2020 prin care numita Roşu Maria, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U5 Braşov, identificat cu nr. cad. 129303-C1-U5, imobil cu o suprafaţă utilă de 28,75 m.p., cote părţi comune 2875/53751, cote teren 1830/34200 parte din monumentul istoric cod BV-II-m-A-11497 “Casă”, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2828/2015, pentru preţul de 69.000 Euro;
Având în vedere adresa Ministerului Culturii nr. 5.078/04.08.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) , alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U5 Braşov, identificat cu nr. cad. 129303-C1-U5, deţinut de Roşu Maria.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.