Hotărârea nr. 492/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona străzii Carpaților.
 
HOTĂRÂREA Nr. 492
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în  Braşov, zona străzii Carpaților;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 77.038 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona străzii Carpaților;
Văzând adresa nr. 77.038 din 07 august 2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 724 din 22.07.2020 și extrasele C.F. pentru informare nr. 166219 Brașov, nr. 166103 Brașov, nr. 166552 Brașov, nr. 164143 Brașov, nr. 164120 Brașov, nr. 164121 Brașov, nr. 163531 Brașov, nr. 164135 Brașov, nr. 164136 Brașov, nr. 163507 Brașov și 155934 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că Societatea URBAN INVEST S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilelor situate în Braşov, înscrise în C.F. nr. 166219 Brașov - cad. 166219 în suprafață de 1189 m.p., C.F. nr. 166103 Brașov - cad. 166103 în suprafață de 1238 m.p., C.F. nr. 166552 Brașov - cad. 166552 în suprafață de 1335 m.p., C.F. nr. 164143 Brașov - cad. 164143 în suprafață de 335 m.p., C.F. nr. 164120 Brașov - cad. 164120 în suprafață de 81 m.p., C.F. nr. 164121 Brașov - cad. 164121 în suprafață de 34 m.p., C.F. nr. 163531 Brașov - cad. 163531 în suprafață de 802 m.p., C.F. nr. 164135 Brașov - cad. 164135 în suprafață de 6113 m.p., C.F. nr. 164136 Brașov - cad. 164136 în suprafață de 49 m.p., C.F. nr. 163507 Brașov - cad. 153507 în suprafață de 1284 m.p. și C.F. nr. 155934 Brașov - cad. 155934 în suprafață 2031 m.p., zona străzii Carpaților.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor situate în Braşov, înscrise în C.F. nr. 166219 Brașov - cad. 166219 în suprafață de 1189 m.p., C.F. nr. 166103 Brașov - cad. 166103 în suprafață de 1238 m.p., C.F. nr. 166552 Brașov - cad. 166552 în suprafață de 1335 m.p., C.F. nr. 164143 Brașov - cad. 164143 în suprafață de 335 m.p., C.F. nr. 164120 Brașov - cad. 164120 în suprafață de 81 m.p., C.F. nr. 164121 Brașov - cad. 164121 în suprafață de 34 m.p., C.F. nr. 163531 Brașov - cad. 163531 în suprafață de 802 m.p., C.F. nr. 164135 Brașov - cad. 164135 în suprafață de 6113 m.p., C.F. nr. 164136 Brașov - cad. 164136 în suprafață de 49 m.p., C.F. nr. 163507 Brașov - cad. 153507 în suprafață de 1284 m.p. și C.F. nr. 155934 Brașov - cad. 155934 în suprafață 2031 m.p., zona străzii Carpaților.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.