Hotărârea nr. 491/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163473 Brașov, nr. cad. 163473.
 
HOTĂRÂREA Nr. 491
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163473 Brașov, nr. cad. 163473;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 79.794 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163473 Brașov, nr. cad. 163473;
Văzând adresa nr. 79.794 din 14 august 2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 540 din 13.07.2020 și extrasul C.F. de informare nr. 163473 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E
 
 
 
Art. 1. Se ia act că Societatea Emsilva S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 163473 Brașov, cad. nr. 163473 în suprafață de 418 m.p., str. Fânului.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat  în  Braşov, înscris în C.F. nr. 163473 Brașov, cad. nr. 163473 în suprafață de 418 m.p., str. Fânului.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.